Witamy na stronie Stowarzyszenia Edukacyjnego OMNIS

Celem stowarzyszenia jest wyzwalanie i kreowanie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Dla realizacji tego celu stowarzyszenie:

 1. zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły wyższe;
 2. przejmuje i prowadzi szkoły wymienione w punkcie 1 na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego;
 3. inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;
 4. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu stowarzyszenia;
 5. uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską;
 6. inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;
 7. prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty;
 8. tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania;
 9. podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych;
 10. prowadzi działalność wydawniczą;
 11. prowadzi działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności stowarzyszenia;
 12. zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;
 13. rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych;
 14. przyznaje stypendia uczniom wybitnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
 15. inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne;
 16. organizuje zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne;
 17. organizuje i prowadzi działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
 18. rozwija bazę materialną Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dla celów organizacyjnych prowadzone przez stowarzyszenie szkoły lub placówki mogą być łączone w zespoły.